چرزه خون

ليست پايان نامه های کار شده در رابطه با شهر بستان آباد از سايت ايرانداک

 

كشاورزبخشايش ، محمد

بررسي فرسايش‌پذيري حوضه آبريز رودخانه اوجان چاي (بستان آباد - آذربايجانشرقي) با استفاده از تئوري فازي/ محمد كشاورزبخشايش ؛ به راهنمائي : ماشاالله خادمچيان


107 صفحه + ضميمه، جدول، نمودار، نقشه، كتابنامه

پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پايه، 1377.
چكيده به زبان فارسي، انگليسي

علوم پايه. 222218 - علوم زمين

كليد واژه : فرسايش / حوضه آبريز / رودخانه اوجان چاي (آذربايجان شرقي) / نظريه فازي /

كليد واژه معادل لاتين : Erosion / Drainage basin / Ojan chay river / Fuzzy theory /

چكيده : حوضه آبريز رودخانه اوجان چاي با وسعت 931/3 كيلومترمربع در 35 كيلومتري جنوبشرقي شهر تبريز قرار گرفته و شهرستان بستان‌آباد تقريبا در مركز حوضه واقع شده است . رودخانه اوجان چاي كه از دامنه‌هاي شمالي ارتفاعات سهند سرچشمه مي‌گيرد، پس از گذر از شهر بستان‌آباد، در محل شهر بخشايش به تلخه‌رود مي‌پيوندد. بالا آمدن نسبتا سريع بستر رودخانه مزبور در سالهاي اخير مشكلات زيست - محيطي عمده‌اي را براي ساكنين و كشاورزان منطقه بويژه در شهرستان بخشايش بوجود آورده است . بنظر مي‌رسد بالا رفتن ميزان فرسايش‌پذيري حوضه نقش عمده‌اي را در افزايش ميزان رسوبگذاري و بتبع از آن بالا آمدن بستر رودخانه ايفا كرده است . بدين لحاظ با وزن‌دهي به عمده عوامل مؤثر در فرسايش نظير، زمين‌شناسي، توپوگرافي، كاربري اراضي و دانسيته آبراهه نقشه فرسايش‌پذيري حوض تهيه گرديد. مجموعه‌هاي فازي براي وزن‌دهي به عوامل مورد استفاده قرار گرفتن محدوده‌اي از احتمالات به جاي اختصاص يك عدد قطعي براي بيان وزن عوامل، مي‌توانند تجزيه و تحليل دقيقتري از نقش عوامل طبيعي ارائه نمايند. براي مقايسه دقت روش مزبور با روش وزن‌دهي با اعداد قطعي نقشه پهنه‌بندي ديگري با استفاده از جداول دوبعدي در محيط GIS تهيه گرديد. مقايسه وضعيت فرسايش و عوامل مورد استفاده در 78 ايستگاه مورد مطالعه در حوضه با نقشه‌هاي ياد شده نشان مي‌دهد كه نقشه تهيه شده بااستفاده از مجموعه‌هاي فازي علاوه بر داشتن دقت بالا با وضعيت فعلي فرسايش در منطقه انطباق بيشتري دارد. براي افزايش ميزان دقت محاسبات و سرعت پردازش اطلاعات و نقشه‌ها، سيستمهاي اطلاعات جغرافيائي - GIS براي رقومي كردن و پردازش نقشه‌ها مورد قرار گرفت .

ساير آثار از : خادمچيان، ماشاالله /

شماره كنترل : 00290531   شماره كاربرگه (بازيابي): TH24100   شماره سريال : 072995


متن كامل (15 صفحه)


درخواست اصلاح

اقبالي، عليرضا

تحليل هزينه - فايده احداث راه‌آهن ميانه - بستان‌آباد - تبريز/ عليرضا اقبالي؛ به راهنمائي : حسنعلي قنبري


152 صفحه، جدول، نمودار، كتابنامه

پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم اقتصادي و سياسي، 1377.
چكيده به زبان فارسي

علوم انساني. 222176 - اقتصاد

كليد واژه : هزينه / سود / راه‌آهن / ميانه / بستان‌آباد / تبريز / طرح /

كليد واژه معادل لاتين : Cost / Profit / Railroad / Mianeh / Bostanabad / Tabriz / Project /

چكيده : ارزيابي طرحهاي حمل و نقل بصورت تحليل هزينه - فايده نگرشي چند جانبه است كه سعي دارد بتمامي منافع و هزينه‌هائي كه با احداث يك طرح حاصل مي‌شود با ديد كمي نگريسته و در قالب ارزيابي اقتصادي درباره آن قضاوت كند. طرح احداث راه‌آهن ميانه - بستان‌آباد - تبريز از جمله اين طرحها مي‌باشد. طرح مورد نظر در مقايسه با راه‌آهن موجود ميانه - تبريز كه از مراغه عبور مي‌نمايد به ميزان 110 كيلومتر كوتاه‌تر است . در اين مطالعه هزينه‌هاي طرح با منافع حاصله از كوتاه شدن مسير مقايسه شده است . شكل ارزيابي به دو صورت ارزيابي مالي (تجاري) و ارزيابي اجتماعي است . الگوي در نظر گرفته شده براي هزينه‌ها و منافع براي هر دو شكل ارزيابي فوق متفاوت است . بررسي عوارض زيست محيطي طرح، منافع حاصله از تصادفات ، تعديل هزينه‌ها بصورت هزينه‌هاي اجتماعي و شكل برآورد ترافيك آن از روش ARIMA از جمله مواردي است كه مي‌تواند متمايز كننده پژوهش حاضر از ديگر كارهاي تحقيقاتي انجام شده در كشور باشد. پس از بررسيهاي لازمه، طرح با اتكا به شاخصهاي مورد نظر و تكنيك‌هاي اقتصاد مهندسي با اطمينان بالا توجيه اقتصادي پيدا مي‌كند.

ساير آثار از : قنبري، حسنعلي /

شماره كنترل : 00290002   شماره كاربرگه (بازيابي): TH24137   شماره سريال : 072466


متن كامل (15 صفحه)


درخواست اصلاح

مستوفي‌زاده، بابك

ژئوشيمي و پترولوژي توده‌هاي آذرين جنوب بستان‌آباد(آذربايجان شرقي)/ بابك مستوفي‌زاده؛ به راهنمايي: محمدولي ولي‌زاده.


303 صفحه، تصوير، جدول، نمودار، نقشه، كتابنامه

پايان نامه (كارشناسي‌ارشد) -- دانشگاه تهران، 1375
علوم پايه. 222218 - علوم زمين
خلاصه به : فارسي و انگليسي

كليد واژه : سنگ آذرين / چينه‌شناسي / زمينساخت / شيمي زمين / سنگ‌شناسي / بستان‌آباد(آذربايجان شرقي) /

كليد واژه معادل لاتين : Igneous rock / Stratigraphy / Tectonics / Geochemistry / Petrology / Bostan-Abad /

چكيده : منطقهء مورد مطالعه در شمال غرب ايران و در فاصله 50 كيلومتري جنوب تبريز واقع شده است . اين منطقه در محدودهء غربي، حد فاصل بستان‌آباد و قره‌چمن واقع گرديده است . تشكيلات زمين‌شناسي منطقه عبارتند از: سنگهاي رسوبي، آذرين و دگرگوني. تشكيلات رسوبي عبارتند از تناوب كنگلومرا، ماسه سنگ ، شيل به سن ميوسن كه روندي شمال غرب - جنوب‌شرق را دارند و رسوبات آبرفتي كواترنر كه در دامنه‌ها و مسير رودخانه‌هاي منطقه تشكيل شده‌اند. سنگهاي آذرين شامل نفوذي و خروجي بوده و در مجموع روندي شمال غرب - جنوب شرق را دارند. سنگهاي آذرين نفوذي متشكل از سري تفريقي حدواسط تا اسيدي مي‌باشند كه تركيباتي از كوارتز مونزوديوريت ، كوارتزمونزونيت ، گرانوديوريت ، سيينوگرانيت و آلكالي فلدسپارگرانيت را در برمي‌گيرند. توده‌هاي نفوذي منطقه سن‌ائو- اليگوسن را دارند و به داخل سنگهاي ولكانيكي ائوسن مياني و يا قديمي‌تر از آن تزريق شده‌اند. بررسي‌هاي ژئوشيميايي نشان مي‌دهند كه توده‌هاي نفوذي منطقه در رديف سنگهاي كالكوآلكالن با پتاسيم بالا و گرانيتوئيدهاي تيپ I واقع گرديده‌اند. بررسي‌هاي عناصر كمياب نشان مي‌دهند كه توده‌هاي نفوذي منطقه در شرايطي مشابه با آنچه كه در قوسهاي ولكانيكي فعال امروزي رخ مي‌دهد تشكيل شده‌اند. به كارگيري ديگر روشهاي محاسباتي اين مطالب را كه توده‌هاي نفوذي در يك منطقه كوهزايي و در شرايطي قبل از برخورد تشكيل شده‌اند را تائيد مي‌نمايند. در بررسي‌هاي ژئوشيميائي و پترولوژي به منظور تعيين ژنز، و جايگاه تكتونيكي توده‌هاي نفوذي منطقه كه داراي يك طيف تفريقي هستند، به كار بردن ويژگي‌هاي شيميايي نمونه‌هاي حدواسط (كوارترمونزوديوريت‌ها) كه مسلما تركيبي نزديك‌تر به ماگماي اوليه را خواهند داشت مناسبتر و پاسخگوي نيازهايي است كه از هر بررسي پترولوژيكي انتظار آن مي‌رود. ماگماي حدواسط كه تفريق آن تنوع ليتولوژي منطقه را بوجود آورده است در حين صعود تا حدودي بواسطه هضم سنگهاي پوسته فوقاني آلوده شده است . در عين حال بخش گرانوديوريتي توده‌هاي نفوذي برخي از ويژگيهاي اخلاط ماگمايي را نشان ميدهند. از طرفي ديگر اين سنگها حاوي آنكلاوهاي ميكروگرانولار مافيك با تركيب كوارتزديوريتي و مونزوديوريتي هستند كه برخي از انواع كوارتز ديوريتي نشان مي‌دهند كه مي‌بايستي به حالت مايع جايگزين شده باشند. ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه توده‌هاي نفوذي منطقه در عمق بسيار كم پوسته جايگزين شده‌اند و حتي پديدهء استوپينگ ولكانيكهاي در برگيرنده را در آن‌ها مي‌توان مشاهده نمود. با اين ترتيب توده‌هاي نفوذي ويژگي ساب ولكانيك را خواهند داشت . تاثير حرارتي توده‌هاي نفوذي بر روي سنگهاي ولكانيكي ائوسن(با تركيب آندريتي) از درجه بسيار ضعيفي بوده و در حد رخسارهء آلبيت - اپيدوت هورنفلس مي‌باشد. سنگهاي آذرين خروجي منطقه عمدتا به فعاليتهاي ولكانيكي سهند مربوط مي‌باشند. در اين رساله صرف از داده‌هاي شيميائي سنگهاي ولكانيكي در اثبات و نشان دادن برخي از ويژگي‌هاي پترولوژي آنها استفاده شده است . در منطقه مورد مطالعه اين تشكيلات از سنگهاي آندزيتي، ريوليتي و حجم وسيعي رسوبات پيروكلاستيك (پوميس و خاكستر) تشكيل شده‌اند. وسعت رسوبات پيروكلاستيك بحدي است كه روابط بين توده‌هاي نفوذي را مبهم ساخته‌اند. برخي از سنگهاي آندريتي به صورت مخروطهاي منفردي هستند كه در سه رديف موازي با روند شمال غرب - جنوب شرق تشكيل شده‌اند.

ساير آثار از : ولي‌زاده، محمدولي /

شماره كنترل : 00049356   شماره كاربرگه (بازيابي): TH07957   شماره سريال : 049356


متن كامل (15 صفحه)


درخواست اصلاح

كليني، غلامرضا

تجزيه آب معدني بستان‌آباد از لحاظ مواد شيميايي و درماني/ غلامرضا كليني.


68

پايان نامه (دكترا) -- دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 1336
علوم پزشكي. 337880 - داروسازي

كليد واژه : بستان‌آباد / آب معدني /

شماره كنترل : 00039039   شماره سريال : 039039


درخواست اصلاح

عطابخش، جواد

آزمايش آب كاني بستان‌آباد/ جواد عطابخش.


54

پايان نامه (دكترا) -- دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1323
علوم پزشكي. 337880 - داروسازي

كليد واژه : بستان‌آباد / آب معدني /

شماره كنترل : 00038670   شماره سريال : 038670


درخواست اصلاح

ارومچي، مجيد

سنگ معدن سرب اطراف بستان‌آباد و تركيبات آن از لحاظ دارويي/ مجيد ارومچي.


123

پايان نامه (دكترا) -- دانشگاه علوم پزشكي تبريز، 1334
علوم پزشكي. 337880 - داروسازي

كليد واژه : بستان‌آباد / سرب /

شماره كنترل : 00036960   شماره سريال : 036960نویسنده : نجفی - ساعت ٩:٠٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٤   |    نظرات []   |    لینک ثابت

Powered By Persianblog.ir - Designed By Payam