مسن ترین فرد روستا درگذشت

حاجی صمد عباسی که به قولی بیش از یکصدو بیست سال سن داشت در گذشت البته چنان که قبلا نیز گفته بودم متاسفانه سند کتبی و نوشته ای مربوط به تاریخچه و ریشه شکل گیری روستایمان در دست نداریم و این نوع افراد تاریخ شفاهی روستایمان هستند و چه حیف شد که از اطلاعات این افراد در این خصوص استفاده نکردیم و آنها نیز این اطلاعات را با خود به زیر خاک بردند. بچه که بودم سرزمین ایشان به همراه خدا بیامرز پدر بزرگ و هم صحبتهایشان خاطرات جالبی از زمانهای دور تعریف می کردند که خیلی جالب و جذاب بودند ولی حیف که بعلت کمی سن و سواد هیچ موقع آنها را یاد داشت نکرده و جایی نگه نداشتم از جمله اینکه می گفتند که زمانی مردم روستا برای محفاظت در برابر غارتگران که ظاهرا ازایل شاهسونها بودند که به صورت جمعی حمله می کرده و هر بار تعدادی زیادی از گله مردم ر ا بع غارت می بردند برجی را در محل فعلی منزل یوسف عبداللهی درست کرده بودند که مردان روستا هر کدام به نوبت کشیک می دادند و مواقعی که از دور غارتگران را می دیدند اطلاع رسانی و دفاع می کردند.
خدایش بیامرزد

/ 0 نظر / 30 بازدید