کت موجود در کتابخانه ملی در مورد بستان آباد

٦٧٧٦-٧٧م

: شماره مدرك

كتاب فارسي

: نوع مدرك

HA

۴۵۷۰/۲

۴۲۳‌آ۹‌ي/

: رده كنگره

٦٠٩٥٥٣٢٢٤٠٢١/٣٠٤

: رده ديويي

مركز آمار ايران

: سر شناسه

سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن ، ١٣٧٥ :نتايج تفصيلي استان آذربايجان شرقي : شهرستان بستان آباد

: عنوان

مركز آمار ايران

: تكرارنام پديد آور

تهران

: محل نشر

مركز آمار ايران

: ناشر

١٣٧٦

: تاريخ نشر

چهل و چهار ، ٢٩٦ ص .: نقشه ، جدول ، نمودار

: صفحه شمار

سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن ، ١٣٧٥؛ ٢-٣

: فروست

١٠٠٠٠ ريال

: بهاء

آذربايجان شرقي-- سرشماري ، ١٣٧٥/بستان آباد--سرشماري ، ١٣٧٥/بستان آباد--جمعيت -- آمار/مسكن-- ايران-- بستان آباد-- آمار

: موضوع ها

عنوان

: شناسه ها

عنوان : نتايج تفصيلي استان آذربايجان شرقي : شهرستان بستان آباد

محل هاي نگهداري

١٨١٣٧-٧٧م

: شماره مدرك

كتاب فارسي

: نوع مدرك

HA

۴۵۷۰/۲

۴۲۳‌آ۹‌ي/

: رده كنگره

٦٠٩٥٥٣٢٢٤٠٢١/٣٠٤

: رده ديويي

مركز آمار ايران

: سر شناسه

سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن- ١٣٧٥ :شناسنامه آباديهاي كشور استان آذربايجان شرقي : شهرستان بستان آباد

: عنوان

مركز آمار ايران

: تكرارنام پديد آور

تهران

: محل نشر

مركز آمار ايران

: ناشر

١٣٧٦

: تاريخ نشر

بيست ، ٢٨ ص .: نقشه ، جدول ، نمودار

: صفحه شمار

سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن- ١٣٧٥؛ ٢-٦

: فروست

چاپ قبلي تحت عنوان" سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن ، ١٣٧٥ :نتايج تفصيلي استان آذربايجان شرقي : شهرستان بستان آباد "منتشر شده است

: توضيح

٣٥٠٠ ريال

: بهاء

آذربايجان شرقي-- سرشماري ، ١٣٧٥/بستان آباد--سرشماري ، ١٣٧٥/بستان آباد--جمعيت -- آمار/مسكن-- ايران-- بستان آباد-- آمار

: موضوع ها

عنوان

: شناسه ها

عنوان : شناسنامه آباديهاي كشور استان آذربايجان شرقي : شهرستان بستان آباد/عنوان : سرشماري عمومي‌نفوس و مسكن ، ١٣٧٥ :نتايج تفصيلي استان آذربايجان شرقي : شهرستان بستان آباد

محل هاي نگهداري

٥٦٨٨-٧٨م

: شماره مدرك

كتاب فارسي

: نوع مدرك

PIR

۸۰۲۲

۹‌گ۸۷‌ق/

: رده كنگره

٦٢/١فا٨

: رده ديويي

حقي بستان آباد ، ابرا هيم ، ١٣٢٨-

: سر شناسه

گنجينه گو هر

: عنوان

ابرا هيم حقي بستان آباد

: تكرارنام پديد آور

تهران

: محل نشر

مرداني

: ناشر

١٣٧٨

: تاريخ نشر

٢١٩ ص

: صفحه شمار

٨٠٠٠ ريال

: بهاء

964-6898-00-9:

: شابك

شعر فارسي-- قرن ١٤

: موضوع ها

عنوان

: شناسه ها محل هاي نگهداري

٢٥٦٤٢-٨٠م

: شماره مدرك

كتاب فارسي

: نوع مدرك

PIR

۸۰۲۲

۹‌آ۴۷‌د/

: رده كنگره

٦٢/١فا٨

: رده ديويي

حديثي قمي‌ ، مهدي ، ١٣١٥-

: سر شناسه

آيينه محرم

: عنوان

گرد آورندگان مهدي حديثي قمي‌ ، ابرا هيم حقي بستان آباد

: تكرارنام پديد آور

تهران

: محل نشر

بر هان

: ناشر

١٣٨١

: تاريخ نشر

٢٢٢ ص

: صفحه شمار

964-6072-32-1

: شابك

شعر فارسي-- قرن ١٤/شعر مذ هبي-- قرن ١٤

: موضوع ها

حقي بستان آباد ، ابرا هيم ، ١٣٢٨-/.عنوان

: شناسه ها محل هاي نگهداري

٣٦٨٥٣-٨١م

: شماره مدرك

كتاب فارسي

: نوع مدرك

HD

۲۳۴۶

۴۱۵‌آ۹۲الف/

: رده كنگره

٦٤٢٠٩٥٥/٣٣٨

: رده ديويي

مركز آمار ايران

: سر شناسه

سرشماري عمومي‌صنعت و معدن مرحله اول- ١٣٧٣ :مشخصات پايه اي و چارچوبي كارگا ههاي كشور :استان آذربايجان شرقي شهرستان بستان آباد ٢-١

: عنوان

مركز آمار ايران

: تكرارنام پديد آور

تهران

: محل نشر

مركز آمار ايران

: ناشر

١٣٧٤

: تاريخ نشر

سي و چهار ، ٢١٣ ص .: مصور ، نقشه ، جدول ، نمودار

: صفحه شمار

مركز آمار ايران ؛ ٢٢٦٣

: فروست

عنوان ديگر :سرشماري عمومي‌صنعت و معدن مرحله اول- ، ١٣٧٣ مشخصات پايه اي و چارچوبي كارگا ههاي شهرستان بستان آباد ، ٢-١

... : عنوان...

٢٠٠٠٠ ريال

: بهاء

كارگا هها--ايران -- آمار/كارگا هها--ايران-- را هنما ها/كارگا هها--ايران -- آذربايجان شرقي -- آمار/كارگا هها--ايران-- بستان آباد

: موضوع ها

عنوان

: شناسه ها

عنوان : سرشماري عمومي‌صنعت و معدن مرحله اول ، ١٣٧٣ مشخصات پايه اي و چارچوبي كارگا ههاي شهرستان بستان آباد ، ٢-١

محل هاي نگهداري


/ 0 نظر / 27 بازدید