برای اطلاع بيشر از موقعيت جغرافيايی و نيز اطلاعات هواشناسی روستای چرزه خون  می توانيد به آدرس ذيل مراجعه نمايئد.

 

                        اينجا

/ 0 نظر / 27 بازدید