بستان آباد باز هم لرزید

ردیف

زمان وقوع به
وقت محلی

عرض جغرافیایی

طول جغرافیایی

عمق

بزرگی

توضیحات

تعداد ایستگاهها

مأخذ

دریافت فایل

۱۵

۱۳۸۸-۱۱-۱۴۱۱:۲۹:۵۱.۰

۳۷.۸۴ N

۴۶.۸۵ E

۴

۲.۱

 بستان آباد، آذربایجان شرقی

۵

IGUT

شکل موج

 

۳۱

۱۳۸۸-۱۱-۱۳۱۹:۴۷:۴۲.۲

۳۷.۸۳ N

۴۶.۸۱ E

۷

۲.۴

 بستان آباد، آذربایجان شرقی

۵

IGUT

شکل موج

۳۶

۱۳۸۸-۱۱-۱۳۱۷:۱۶:۲۵.۱

۳۷.۹۲ N

۴۶.۸۸ E

۵

/ 1 نظر / 28 بازدید
علی

خوب بود بیشتر بنویسید